วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ธรรมิกสูตร ภัยพิบัติ เกิดจากผู้นำไม่มีศีลธรรม

ธรรมิกสูตร ภัยพิบัติ เกิดจากผู้นำไม่มีศีลธรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย..

สมัยใดพระราชา
เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
สมัยนั้น ....
แม้พวกข้าราชการ 
ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 


เมื่อพวกข้าราชการ
ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 
สมัยนั้น...
แม้พราหมณ์และคฤหบดี 
ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม


เมื่อพราหมณ์และคฤหบดี
ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 
สมัยนั้น...
แม้ชาวนิคมและชาวชนบท 
ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม


เมื่อชาวนิคมและชาวชนบท
ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
พระจันทร์ และพระอาทิตย์
ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 


เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์
หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 
หมู่ดาวนักษัตร
ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 


เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือน
ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 


เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือน
หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 
ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ


เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ 
ลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอ 


เมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอ 
ลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอ ย่อมพัดเวียนไป 


เมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไป 
เทวดาย่อมกำเริบ 


เมื่อเทวดากำเริบ
ฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาล


เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกัน 


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกัน 
ย่อมเป็นผู้มีอายุน้อย 
มีผิวพรรณเศร้าหมอง
มีกำลังน้อย มีอาพาธมากดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สมัยใด พระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม
สมัยนั้น แม้ข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม 


เมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรม
สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม 


เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีตั้งอยู่ในธรรม 
สมัยนั้น 
แม้ชาวนิคมและชาวชนบท ก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม 


เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ 


เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำ
เสมอกัน หมู่ดาวนักษัตรก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ 


เมื่อหมู่ดาวนักษัตรหมุนเวียนสม่ำเสมอ 
คืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ 


เมื่อคืนและวันย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ 
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอกัน 


เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ำเสมอ 
ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่ำเสมอ 


เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอกัน 
ลมย่อมพัดสม่ำเสมอ


เมื่อลมพัดสม่ำเสมอ 
ลมย่อมพัดไปถูกทาง 


เมื่อลมพัดไปถูกทาง 
เทวดาย่อมไม่กำเริบ


เมื่อเทวดาไม่กำเริบ
ฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาล 


เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล 
ข้าวกล้าก็สุกเสมอกัน 


ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
มนุษย์ผู้บริโภคข้าวกล้าที่สุกเสมอกัน 
ย่อมมีอายุยืน 
มีผิวพรรณดี มีกำลัง 
และมีอาพาธน้อย ฯ


                          
เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่
ถ้าโคผู้นำฝูงไปคด 
โคเหล่านั้นย่อมไปคดทั้งหมด 
ในเมื่อโคผู้นำไปคด 


ในมนุษย์ก็เหมือนกัน
ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้นำ 
ถ้าผู้นั้นประพฤติอธรรม  
ประชาชนนอกนี้
ก็จะประพฤติอธรรมเหมือนกัน 
แว่นแคว้นทั้งหมด
จะได้ประสบความทุกข์ 


ถ้าพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 
เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ 
ถ้าโคผู้นำฝูงไปตรง 
โคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมด 
ในเมื่อโคผู้นำไปตรง 


ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน 
ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้นำ 
ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม 
ประชาชนนอกนี้
ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน 


แว่นแคว้นทั้งหมด
ย่อมได้ประสบความสุข 
ถ้าพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม ฯ


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แฉธรรมกาย !!! สอนให้ทำบุญจนหมดตัวจริงหรือ .. ถือว่าสอนผิดหรือไม่ ?วัดพระธรรมกายสอนให้ทำบุญจนหมดตัว
จริงหรือ ?????

.......................
อยู่ในกระแส ที่มีแต่คนพูดถึงว่าวัดพระธรรมกายสอนให้คนทำบุญจนหมดตัวบ้างล่ะ ปิดบัญชีทำบุญบ้างล่ะ อยากให้อ่านอีกหนึ่งความคิดนะ แล้วลองพิจารณาตัดสินเอง
.......................


ในอรรถกถา... มหาเวสสันดรชาดก 
ว่าด้วย 
พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมี


ได้พูดไว้ชัดถึงเรื่องการทำทานในชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร ที่พระองค์ทำบุญบริจาคแม้กระทั่งบุตรและภรรยา ตรงนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ท่านทำบุญ ยิ่งกว่าหมดเนื้อหมดตัวเสียอีก 

      "เพราะพระองค์ให้ความสำคัญกับการสร้างมหาทานบารมีอย่างยิ่งยวด เพื่อให้มีบุญมากพอที่จะหมดกิเลสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ซึ่งเมื่อเป็นแล้ว ก็จะได้กลับมาโปรดบุตรภรรยา และสรรพสัตว์จำนวนมากให้หมดกิเลส พ้นทุกข์ตามพระองค์ไปด้วย" 


ดังนั้น การทำบุญที่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สละสิ่งที่สละได้ยากขนาดนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ประการใด

อีกทั้งใครจะทำบุญน้อย ..
ทำบุญมาก ..
ทำบุญตามกำลังศรัทธา ..
เต็มกำลังศรัทธา ..
ก็ไม่มีใครผิดทั้งนั้น ..


แต่ขึ้นกับการตั้งความปรารถนาในการสร้างบารมี หรือการออกแบบชีวิตในชาติหน้าของแต่ละคนว่าจะเลือกระดับไหน อยากมีชีวิตเป็นอย่างไรก็เท่านั้นเอง... 


          เช่น... บางคนอยากรวยมาก เพราะคิดว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วจะได้สะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำมาหากิน เพื่อเอาเวลามาสร้างบุญบารมีอย่างเดียว กลุ่มคนพวกนี้เขาก็จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำบุญ 
          แต่ถ้าบางคนอยากมีแค่พอมีพอกิน เขาก็ทำแค่พอประมาณหรือ
... บางคนไม่คิดว่าความรวยสำคัญ เขาก็ทำทานน้อย ซึ่งตรงนี้จะไปบังคับใครไม่ได้ แล้วแต่การวางแผน ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เลือกไม่เหมือนกัน


ฉะนั้น.... ก่อนจะเชื่อตามข่าวที่หาว่าวัดพระธรรมกายสอนผิด ก็อยากให้เปิดพระไตรปิฎกศึกษาอย่างจริงจังกันก่อน จะได้ไม่พลาดก้าวล่วงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนโดยไม่รู้ตัว


........................
ขอขอบคุณภาพจาก Nation photo

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

73 ปี 73 เรื่องราวดีๆ ของหลวงพ่อธัมมชโย


1. หลวงพ่อธัมมชโยอายุ 73 ปีแล้ว ท่านตั้งใจบวชตลอดชีวิต ปัจจุบันท่านบวชได้ 47 พรรษา 

2. วัดพระธรรมกาย มี ผู้สอบผ่าน บาลี ปธ.9 จำนวน 71 รูป มาเป็นอันดับต้นๆของประเทศ 


3. วัดพระธรรมกาย เป็นแชมป์สอบผ่านบาลีมากที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี


4. วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุและสามเณร ประจำกว่า 2,000 รูป มากที่สุดในประเทศไทย


5. วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริก กว่า 5,000 รูป ทั่วโลก 


6. วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุ จบปริญญาเอก กว่า 12 รูป


7. วัดพระธรรมกาย จัดสอบตอบแข่งขันปัญหาธรรมะให้กับเยาวชน ปีละ 3-5 ล้านคน 


8. วัดพระธรรมกาย จัดบวชพระ มาแล้วกว่า 150,000 รูป 


9. วัดพระธรรมกาย จัดตักบาตรมาแล้วกว่า 1,200,000 รูป 


10. วัดพระธรรมกาย จัดบวชอุบาสิกาแก้ว อบรมศีลธรรมให้ประชาชนหญิง กว่า 1 ล้านคน 


11. วัดพระธรรมกาย จัดบวชอุบาสกแก้ว ให้กับประชาชนชน กว่า 100,000 คน 


12. วัดพระธรรมกาย มีอุบาสกอุบาสิกา ถือศีล 8 อุทิศตนช่วยงานพระพุทธศาสนาประจำที่วัด กว่า 800 คน 


13. วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน (เด็กดีวีสตาร์) กว่า 1 ล้านคน 


14. วัดพระธรรมกาย มีวัดสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสมาธิ ในต่างประเทศ กว่า 80 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วโลก 


15. วัดพระธรรมกาย มีบุคลากรทั้งพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกา ที่จบปริญญาตรี กว่า 1,000 รูป/คน 


16. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันธรรมดา กว่า 3,000 คน 


17. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันพระ กว่า 5,000 คน 


18. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันอาทิตย์ กว่า 10,000 คน 


19. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันงานบุญใหญ่ของวัด กว่า 100,000 -300,000 คน 


20. หลวงพ่อธัมมชโย นำธรรมะจากพระไตรปิฎก มาบรรยายทางสถานีวิทยุ ผ่านรายการ "ธรรมะเพื่อประชาชน" กว่า 1,000 เรื่อง


21. สร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประดิษฐานองค์พระตัวแทนพระสัมมาพุทธเจ้า 1 ล้านองค์


22. สร้างลานธรรมและวิหารคด เพื่อรองรับคนนั่งสมาธิจากทั่วโลกได้พร้อมกันทีเดียวถึง 1 ล้านคน


23. สร้างสภาธรรมกายสากล (ศาลาวัด) รองรับคนนั่งสมาธิพร้อมกันทีเดียวได้ 300,000 คน


24. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขนาด 1 เท่าครึ่ง ด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อบูชาครูบาอาจารย์ ถึง 8 องค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงปู่วัดปากน้ำ ได้แก่ 1.บ้านเกิด 2.วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


3.วัดโบสถ์ (บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี 4.วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 5.คลองบางนางแท่น 6.วัดปากน้ำ 7.วัดพระธรรมกาย และ 8.เพื่อนำขบวนพระธุดงค์ธรรมชัย


25. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 1 (บ้านเกิดหลวงปู่) เพื่อระลึกถึงและบูชาคุณงามความดีของหลวงปู่วัดปากน้ำ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 


26. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 2 (วัดที่หลวงปู่บวช) ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 


27. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 3 (วัดที่บรรลุธรรม) ณ วัดโบสถ์ (บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี


28. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 4 (วัดที่สอนสมาธิครั้งแรก) ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 


29. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 5 (สถานที่ตัดสินใจบวชตลอดชีวิต) ณ คลองบางนางแท่น


30. อนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 6 ณ วัดปากน้ำ ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล 


31. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 7 วัดพระธรรมกาย ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี 


32. สร้างรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ ประดิษฐาน ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ, อาคารหนึ่งไม่มีสอง, อาคาร 100ปีคุณยายอาจารย์ฯ 


33. สร้าง “มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” เพื่อบูชาธรรมผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


34. สร้าง “หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ


35. สร้าง “อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก 


36. สร้าง “อาคารหนึ่งไม่มีสอง” เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ


37. ส่งเสริมโครงการวิสาขบูชานานาชาติ เช่น มองโกเลีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,เยอรมนี เป็นต้น


38. ตั้งโครงการ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยคณะสงฆ์และผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125 แล้ว 


39. มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 จำนวน 30,000 กว่ากองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท 


40. ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของวัด กว่า 100 ทุน/ปี


41. ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้สนใจศึกษาธรรมะตามพุทธวิธีในโครงการเด็กดีวีสตาร์ กว่า 10,000 ทุน/ปี


42. ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาบาลี


43. ตั้งโรงเรียนพระปริยัติสามัญ เพื่อส่งเสริมการศึกษาบาลี


44. ตั้งสำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย 


45. จัดโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา


46. จัดโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทชาย


47. จัดโครงการอบรมยุวธรรมทายาท


48. จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษา


49. จัดโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง


50. จัดโครงการอบรมยุวกัลยาณมิตร


51. จัดโครงการบวชบูชาธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ


52. อนุญาตโครงการบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย


53. จัดโครงการบวชบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว


54. จัดโครงการบวชบูชาธรรมคุณยายอาจารย์


55. ดำริโครงการบวชแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย 


56. ดำริโครงการบวชสามเณร 1 ล้านรูปทั่วไทย 


57. จัดโครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร อบรมไปแล้วกว่า 5,000 รูป


58. ตั้งโครงการบ้านกัลยาณมิตร เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถือศีล 5 พร้อมกันที่บ้านทั้งครอบครัว กว่า 100,000 ครอบครัว


59. ตั้งโครงการบ้านแสงสว่าง เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถือศีล 5 ที่บ้านพร้อมผู้ปกครอง กว่า 10,000 ครอบครัว


60. จัดโครงการทำบุญปุพพเปตพลี (อุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติ) ทุกวันพระ


61. จัดโครงการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวัน


62. จัดโครงการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ทุกวัน


63. จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั่วประเทศ


64. จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์, เนปาล เป็นต้น


65. จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 


66. จัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง


67. จัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร


68. จัดโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 


69. จัดโครงการนั่งสมาธิ 24 น.


70. จัดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับสาธุชน ทุกวันอาทิตย์


71. จัดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับชาวต่างประเทศ ทุกปี 


72. จัดโครงการผลิตสื่อธรรมะเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์, วิทยุ, ดาวเทียม, เว็บไซท์ ฯลฯ 24 น. 


73. วัดพระธรรมกาย จัดสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นแม่บทของทางพระพุทธศาสนา 46,464,646 จบ ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษา 2560


Cr. สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

เคยได้ยินคำว่า "ครอบครัวธรรมกาย" หรือไม่ ?

"ครอบครัวธรรมกาย" เป็นอย่างไร ??
ต่างหรือเหมือน
กับครอบครัวทั่วไปหรือไม่ ??

อยากให้ทุกท่านได้รับชมกับครอบครัว 
กุลวัฒน์ชูกิจ

ตัวอย่างหนึ่งของหลายครอบครัว
ที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายแล้วเปลี่ยนไป

แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 
ติดตามรับชม

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำไมหลวงพ่อจึงไม่ฟ้องกลับไปเลยล่ะหากไม่ผิด???

ทำไมหลวงพ่อจึงไม่ฟ้องกลับไปเลยล่ะหากไม่ผิด???

#ทำไมหลวงพ่อจึงไม่ฟ้องกลับไปเลยล่ะหากไม่ผิด??? ...ท้องฟ้าเรามองว่ากว้างใหญ่ไพศาลแล้ว แต่ก็ยังแคบกว่าใจของนักสร้างบารมี... นักสร้างบารมีที่แท้จริง... ...จะไม่มีศัตรูในใจ มีแต่คำว่าอภัยเสมอ.... ..ทุกย่างก้าวของนักสร้างบารมี จะตักตวงเอาเพียงแค่บุญและกุศล.. ...ตลอดชีวิตของการสร้างบารมี คือการฝึกฝนตน.. ..เรียนรู้พัฒนาจิตใจให้สูงส่ง แม้จะมีวิกฤติการณ์ใดใดเข้ามา ..ไม่ว่าจะดีร้ายสักแค่ไหน นักสร้างบารมีย่อมแปลงวิกฤตินั้นให้เป็นโอกาสในการสั่งสมบารมีให้แก่กล้า ..โดยยึดถือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในการดำรงตน นักสร้างบารมีจะไม่ทำบาปทั้งปวง.... ..นักสร้างบารมีจะทำแต่ความดีให้ถึงพร้อม นักสร้างบารมีจะเพียรทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ..พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นยอดนักสร้างบารมี ..มีขันติคือความอดทนซึ่งเป็นตบะอย่างยิ่ง แม้จะมีใครมากล่าวว่าร้ายท่านมากมายร้ายแรงสักแค่ไหน .. หลวงพ่อท่านก็นิ่งสงบระงับ ..มีแต่แผ่เมตตาไปยังหมู่ชนเหล่านั้น มิเคยผูกโกรธ.. ..มิเคยกล่าวตอบ ไม่เคยทำร้ายผู้อื่น.. ..แม้แต่วาจาของท่านก็มิเคยได้ยินว่าท่านว่าร้ายใคร คำสอนอันเลิศยิ่ง6อย่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ...คือการไม่กล่าวร้าย ...การไม่ทำร้าย ...ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ...เป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ...ที่นอนที่นั่งอันสงัด ...การประกอบความเพียรในอธิจิต 6สิ่งอย่างนี้... หลวงพ่อท่านมิเคยได้พร่องเลยแม้แต่น้อย ...ท่านล้วนสมบูรณ์ด้วยจรณะอันดีงาม แล้วจะกล่าวไปใย.... ถึงธรรมอันลามกที่คนอื่นประเคนถวายท่าน... ..ท่านสงบระงับแล้ว ไม่โกรธตอบ... ..เพราะใจท่านไม่เคยมีใครเป็นศัตรู ยืนยันด้วยมโนปณิธานอันสูงส่ง.. ..ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ห้ามห้วงแห่งทุกข์คือที่สุดแห่งธรรม.. พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์.. ..พึงประพฤติตามรอยของครูบาอาจารย์ ให้สมเป็นหมู่คณะที่จะช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ...ไปให้ถึงเป้าหมายดั่งมโนปณิธานที่ตั้งไว้ ... ...ถ้าเราเป็นนักสร้างบารมีที่แท้จริง จงอย่าเอาใครมาเป็นศัตรูไว้ในใจ ...หากเราทำไม่ได้แล้วจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ข้ามไปได้อย่างไร .... ..#เรารักวัดพระธรรมกาย Credit; Sompong Tongdeewieng 23 มีนาคม 2560

ดูให้จบ!!! เปิดโปงแผนต้นแบบฆ่าล้างพุทธจากเวียตนามถึงไทย จุดจบเป็นอย่างไร??

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

มส.ไม่มีสิทธิ์“สึก”พระธัมมชโย! อยากรู้ไหมว่าทำไม ?

มส.ไม่มีสิทธิ์“สึก”พระธัมมชโย! ทำไม ?คงเป็นที่สงสัยกันมากว่าทำไม กรรมการมหาเถรสมาคม จึงไม่มีมติ“สึก”พระไชยบูลย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เหตุผลหนึ่งก็คือ มส. ไม่มีสิทธิสึกพระ! ไม่ว่าจะเป็นพระรูปใดก็ตาม แม้ว่าจะได้รับอำนาจในการใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21* พ.ศ. 2538 อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 นั้นหมายถึง การลงโทษตามพระธรรมวินัย คือ ถ้ามีพระในวัดหนึ่งวัดใดในจังหวัดทำความผิด เจ้าคณะจังหวัดก็จะเป็นผู้ตัดสินก่อน 

ถึงแม้ว่าจะส่งเรื่องไปที่มหาเถรสมาคม ทางมหาเถรสมาคมก็จะมีคำสั่งกลับไปที่เจ้าคณะจังหวัดอยู่ดีว่า ให้ดูเรื่องนี้ ให้ตัดสินเรื่องนี้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้
โดยหลักของมหาเถรสมาคม ตัดสินเองไม่ได้ เพราะจะผิด กฎพ.ร.บ.สงฆ์ ข้อนิคหกรรม
...................................................
คำตอบว่า
ทำไมมส. ไม่มีสิทธิ์สึกพระธัมมชโย

            ดังนั้น ท่านจึงต้องส่งเรื่องกลับไปยังศาลขั้นต้นของพระ ก็คือ ผู้ปกครองที่ใกล้ชิดที่สุด ก็คือ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ซึ่งท่านเป็นผู้ที่รู้เรื่องวัดพระธรรมกายมากที่สุด ใกล้ชิดท่านมากที่สุด ซึ่งก็เข้าตามหลักพระธรรมวินัย ก็คือ ผู้ปกครองตัดสินผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง
...................................................

โดยลำดับการปกครองก็คือ เจ้าอาวาส ดูแลพระลูกวัด มีอำนาจในการปกครอง ในการตัดสิน ในการวินิจฉัย เจ้าคณะตำบลก็ปกครองวัดต่างๆ ในตำบล เจ้าคณะอำเภอก็ปกครองวัดต่างๆ ในอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดก็ปกครองวัดต่างๆ ในจังหวัด
เพราะฉะนั้นการตัดสินเบื้องต้นจึงกลับไปที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในรายละเอียดก็ต้องมีการไต่สวนเป็นลำดับๆ ไป 

...................................................
เหตุนี้ ในพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับกรณีพระธัมมชโยเมื่อ ปี 2542 มหาเถรสมาคมก็ทำอะไรไม่ได้ 
...................................................

เช่นเดียวกับพ.ศ.นี้ ที่แม้จะมีพระบัญชาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมภโร) ออกมาให้กรรมการมหาเถรสมาคมดำเนินการในเรื่องนี้ก็ตาม แต่กรรมการมหาเถรสมาคมก็ไม่สามารถตัดสินได้  เพราะถ้าตัดสิน ก็ผิดกฎนิคหกรรม ! หรือละเมิดกฎนิคหกรรม

กฎนิคหกรรม ใครเป็นคนตั้ง
คณะสงฆ์เป็นผู้ออกกฎ กลายเป็นกฎหมายพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ถ้าท่านทำก็เป็นการละเมิดกฎเอง


    ซึ่งมติของกรรมการมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมภโร) เป็นประธานในที่ประชุม ก็ได้ทำถูกแล้ว ที่ไม่สึกพระธัมมชโย 

แต่ส่งเรื่องกลับไปที่เจ้าคณะหนใหญ่กลาง แล้วก็ลงมาสู่เจ้าคณะจังหวัดในที่สุด 

ขอบคุณ
เพจ วัดสระเกศวรมหาวิหาร