วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

73 ปี 73 เรื่องราวดีๆ ของหลวงพ่อธัมมชโย


1. หลวงพ่อธัมมชโยอายุ 73 ปีแล้ว ท่านตั้งใจบวชตลอดชีวิต ปัจจุบันท่านบวชได้ 47 พรรษา 

2. วัดพระธรรมกาย มี ผู้สอบผ่าน บาลี ปธ.9 จำนวน 71 รูป มาเป็นอันดับต้นๆของประเทศ 


3. วัดพระธรรมกาย เป็นแชมป์สอบผ่านบาลีมากที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี


4. วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุและสามเณร ประจำกว่า 2,000 รูป มากที่สุดในประเทศไทย


5. วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริก กว่า 5,000 รูป ทั่วโลก 


6. วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุ จบปริญญาเอก กว่า 12 รูป


7. วัดพระธรรมกาย จัดสอบตอบแข่งขันปัญหาธรรมะให้กับเยาวชน ปีละ 3-5 ล้านคน 


8. วัดพระธรรมกาย จัดบวชพระ มาแล้วกว่า 150,000 รูป 


9. วัดพระธรรมกาย จัดตักบาตรมาแล้วกว่า 1,200,000 รูป 


10. วัดพระธรรมกาย จัดบวชอุบาสิกาแก้ว อบรมศีลธรรมให้ประชาชนหญิง กว่า 1 ล้านคน 


11. วัดพระธรรมกาย จัดบวชอุบาสกแก้ว ให้กับประชาชนชน กว่า 100,000 คน 


12. วัดพระธรรมกาย มีอุบาสกอุบาสิกา ถือศีล 8 อุทิศตนช่วยงานพระพุทธศาสนาประจำที่วัด กว่า 800 คน 


13. วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน (เด็กดีวีสตาร์) กว่า 1 ล้านคน 


14. วัดพระธรรมกาย มีวัดสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสมาธิ ในต่างประเทศ กว่า 80 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วโลก 


15. วัดพระธรรมกาย มีบุคลากรทั้งพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกา ที่จบปริญญาตรี กว่า 1,000 รูป/คน 


16. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันธรรมดา กว่า 3,000 คน 


17. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันพระ กว่า 5,000 คน 


18. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันอาทิตย์ กว่า 10,000 คน 


19. วัดพระธรรมกาย มีสาธุชน เข้าวัดมาฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันงานบุญใหญ่ของวัด กว่า 100,000 -300,000 คน 


20. หลวงพ่อธัมมชโย นำธรรมะจากพระไตรปิฎก มาบรรยายทางสถานีวิทยุ ผ่านรายการ "ธรรมะเพื่อประชาชน" กว่า 1,000 เรื่อง


21. สร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประดิษฐานองค์พระตัวแทนพระสัมมาพุทธเจ้า 1 ล้านองค์


22. สร้างลานธรรมและวิหารคด เพื่อรองรับคนนั่งสมาธิจากทั่วโลกได้พร้อมกันทีเดียวถึง 1 ล้านคน


23. สร้างสภาธรรมกายสากล (ศาลาวัด) รองรับคนนั่งสมาธิพร้อมกันทีเดียวได้ 300,000 คน


24. หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขนาด 1 เท่าครึ่ง ด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อบูชาครูบาอาจารย์ ถึง 8 องค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงปู่วัดปากน้ำ ได้แก่ 1.บ้านเกิด 2.วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


3.วัดโบสถ์ (บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี 4.วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 5.คลองบางนางแท่น 6.วัดปากน้ำ 7.วัดพระธรรมกาย และ 8.เพื่อนำขบวนพระธุดงค์ธรรมชัย


25. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 1 (บ้านเกิดหลวงปู่) เพื่อระลึกถึงและบูชาคุณงามความดีของหลวงปู่วัดปากน้ำ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 


26. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 2 (วัดที่หลวงปู่บวช) ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 


27. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 3 (วัดที่บรรลุธรรม) ณ วัดโบสถ์ (บน) ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี


28. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 4 (วัดที่สอนสมาธิครั้งแรก) ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 


29. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 5 (สถานที่ตัดสินใจบวชตลอดชีวิต) ณ คลองบางนางแท่น


30. อนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 6 ณ วัดปากน้ำ ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล 


31. สถาปนาอนุสรณ์สถานหลวงปู่วัดปากน้ำ แห่งที่ 7 วัดพระธรรมกาย ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี 


32. สร้างรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ ประดิษฐาน ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ, อาคารหนึ่งไม่มีสอง, อาคาร 100ปีคุณยายอาจารย์ฯ 


33. สร้าง “มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” เพื่อบูชาธรรมผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


34. สร้าง “หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ


35. สร้าง “อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก 


36. สร้าง “อาคารหนึ่งไม่มีสอง” เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ


37. ส่งเสริมโครงการวิสาขบูชานานาชาติ เช่น มองโกเลีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,เยอรมนี เป็นต้น


38. ตั้งโครงการ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยคณะสงฆ์และผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125 แล้ว 


39. มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 10 จำนวน 30,000 กว่ากองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท 


40. ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของวัด กว่า 100 ทุน/ปี


41. ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้สนใจศึกษาธรรมะตามพุทธวิธีในโครงการเด็กดีวีสตาร์ กว่า 10,000 ทุน/ปี


42. ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาบาลี


43. ตั้งโรงเรียนพระปริยัติสามัญ เพื่อส่งเสริมการศึกษาบาลี


44. ตั้งสำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย 


45. จัดโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา


46. จัดโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทชาย


47. จัดโครงการอบรมยุวธรรมทายาท


48. จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษา


49. จัดโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง


50. จัดโครงการอบรมยุวกัลยาณมิตร


51. จัดโครงการบวชบูชาธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ


52. อนุญาตโครงการบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย


53. จัดโครงการบวชบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว


54. จัดโครงการบวชบูชาธรรมคุณยายอาจารย์


55. ดำริโครงการบวชแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย 


56. ดำริโครงการบวชสามเณร 1 ล้านรูปทั่วไทย 


57. จัดโครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร อบรมไปแล้วกว่า 5,000 รูป


58. ตั้งโครงการบ้านกัลยาณมิตร เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถือศีล 5 พร้อมกันที่บ้านทั้งครอบครัว กว่า 100,000 ครอบครัว


59. ตั้งโครงการบ้านแสงสว่าง เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถือศีล 5 ที่บ้านพร้อมผู้ปกครอง กว่า 10,000 ครอบครัว


60. จัดโครงการทำบุญปุพพเปตพลี (อุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติ) ทุกวันพระ


61. จัดโครงการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวัน


62. จัดโครงการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ทุกวัน


63. จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั่วประเทศ


64. จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์, เนปาล เป็นต้น


65. จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 


66. จัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง


67. จัดโครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร


68. จัดโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 


69. จัดโครงการนั่งสมาธิ 24 น.


70. จัดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับสาธุชน ทุกวันอาทิตย์


71. จัดโครงการปฏิบัติธรรม สำหรับชาวต่างประเทศ ทุกปี 


72. จัดโครงการผลิตสื่อธรรมะเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์, วิทยุ, ดาวเทียม, เว็บไซท์ ฯลฯ 24 น. 


73. วัดพระธรรมกาย จัดสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นแม่บทของทางพระพุทธศาสนา 46,464,646 จบ ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษา 2560


Cr. สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย

Related Posts

73 ปี 73 เรื่องราวดีๆ ของหลวงพ่อธัมมชโย
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.